Team

Alexis Drayton Profile

Alexis Drayton

Co-Chair
Isaiah Elder Profile

Isaiah Elder

Co-Chair
Ramya Polavarapu Profile

Ramya Polavarapu

Co-Chair
Arjun Bharadwaj Profile

Arjun Bharadwaj

Co-Chair
Takuya Matsumoto Profile

Takuya Matsumoto

Co-Chair
Cameron Arnold Profile

Cameron Arnold

Co-Chair
Todd Vogel Profile

Todd Vogel

Co-Chair
Christopher Love Profile

Christopher Love

Staff Advisor
Brendan Caldwell Profile

Brendan Caldwell

Co-Chair
Lily Wang Profile

Lily Wang

Co-Chair
Branden Elkins Profile

Branden Elkins

Co-Chair
Amber Lowey Profile

Amber Lowey

Co-Chair