Team

Yangzi Jiang Profile

Yangzi Jiang

Co-Chair
Arpit Vyas Profile

Arpit Vyas

Co-Chair
Julian Sandulli Profile

Julian Sandulli

Co-Chair
Grayce Angle Profile

Grayce Angle

Co-Chair
Edha Boni Profile

Edha Boni

Co-Chair
Mike Gustafson Profile

Mike Gustafson

Co-Chair
Archit Kagalwala Profile

Archit Kagalwala

Co-Chair