Team

Anna Leistikow Profile

Anna Leistikow

Co-Chair
Rafael Busse Savi Profile

Rafael Busse Savi

Co-Chair
Rosalie Cicchinelli Profile

Rosalie Cicchinelli

Co-Chair
Morgan Donnelly Profile

Morgan Donnelly

Co-Chair
Natalia McLaren Profile

Natalia McLaren

Co-Chair
Thomas Haskin Profile

Thomas Haskin

Co-Chair
Austin Coon Profile

Austin Coon

Co-Chair
Andrew Brown Profile

Andrew Brown

Co-Chair
Priya Raina Profile

Priya Raina

Co-Chair
Brittany Kalmbach Profile

Brittany Kalmbach

Co-Chair
Yushi Ide Profile

Yushi Ide

Co-Chair
Hadrien Le Floch Profile

Hadrien Le Floch

Co-Chair