LEADERSHIP TEAM

CO-CHAIRS

Sarthak Gupta

Co-Chair

sgupta21@ChicagoBooth.edu

Anushka Jain

Co-Chair

ajain13@ChicagoBooth.edu

Suhan Selvan

Co-Chair

sselvan@ChicagoBooth.edu

Abhi Mukherjee

Co-Chair

amukher1@ChicagoBooth.edu

Haris Khurshid

hkhursh2@ChicagoBooth.edu

Uma Ghelani

Co-Chair

ughelani@ChicagoBooth.edu

Vaibhav Deshmukh

Co-Chair

vdeshmuk@ChicagoBooth.edu

FORMER CO-CHAIRS


2021-2022

SHUBHAM GANGULY

MAYURESH GANDHI

2020-2021

VAIDEHI JOSHI

NEHA ASHOK

ISHAAN SHANDIL

2019-2020

POOJA SURANA

PANKAJ BHATT

NAGARJUN CHAKILAM

2017-2018

RAHUL SAKHAMURI

NANCY SHEN

2016-2017

PANKAJ GARG

DIPEN GALA

SUSHIL KUMAR

2015-2016

ANUP SHUKLA

SANDEEP PANDA

2014-2015

DEEPAK BANGALORE

MOHAN RAMALINGAM

2013-2014

PUNIT PRAGATI